ĐĂNG NHẬP, ĐĂNG KÝ

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN TẠI GREENTOUR:

Khi có tài khoản khoản tại Green Tour Quý Khách có thể nhận được các tin khuyến mãi mới nhất, đồng thời có được những lợi ích như:

 • Nhận các tin khuyến mãi mới của Green Tour
 • Đặt Tour nhanh hơn
 • Kiểm tra lịch sử đặt Tour và các chương trình khuyến mãi dành riêng cho Quý Khách
 • Kiểm tra trạng thái Tour đã đặt

Một số lưu ý khi đăng ký tài khoản:

 • Tên Đăng Nhập chỉ chấp nhận những ký tự không dấu, không khoảng trắng, phải có ít nhất 1 chữ in hoặc 1 số
 • Mật Khẩu chỉ chấp nhận những ký tự không dấu, không khoảng trắng, phải có ít nhất 1 chữ in, 1 chữ thường và 1 ký tự đặc biệt,phải hơn 6 ký tự.
 • Email cần nhập email thật để nhận email kích hoạt tài khoản
 • Số điện thoại, nếu có nhiều số điện thoại thì mối số cách nhau bởi dâu ( - ). Ví dụ: +84906306135-+84964262046

When you have a Green Tour account, you can receive the latest promotional offers and get the following benefits:

 • Receive new Green Tour incentives
 • Order Tour faster
 • Check tour booking history and promotions exclusively for you
 • Check the status of re-booked tour

Some notes when registering an account:

 • Login name accepts only accented characters, no spaces, must be at least 1 letter or number
 • Passwords are only accepted for non-accented characters, not spaces, must be at least 1 letter, 1 lowercase and 1 special character, must be more than 6 characters.
 • Email can not be changed
 • Phone numbers, if there are multiple phone numbers, the number separated by the (-). For example: + 84906306135- + 84964262046
(408) 899 8688 Tư vấn miễn phí - Đặt Tour
ONLINE CHAT